Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm thân tàu Bảo Việt

Bảo hiểm thân tàu Bảo Việt

1. Đối tượng bảo hiểm thân tàu Tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng biển Việt nam (bao gồm: vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng