Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt – Bảo hiểm tai nạn 24/24 5 (7)

Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt – Bảo hiểm tai nạn 24/24 (Theo quyết định số 391/TCBH ngày 20/09/1991 và quyết định số 590/TCBH ngày 16/08/1993 của Bộ Tài chính) Đối tượng tham gia bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam trong độ tuổi từ  1 […]