Tư vấn mua bảo hiểm tàu HCM 0 (0)

Tư vấn mua bảo hiểm tàu HCM “Hợp đồng BH hàng hải là hợp đồng BH các rủi ro hàng hải, theo đó người BH cam kết bồi thường cho người được BH những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng” (Điều […]