Quy tắc bảo hiểm tai nạn Bảo Việt 2020 5 (1)

Quy tắc bảo hiểm tai nạn Bảo Việt ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI ( Ban hành kèm theo Quyết định số :3111/2012/QĐ-TGĐ/BHBV Ngày27/9/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) ————————————————————————————————— I. NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 : Các khái niệm Người được bảo hiểm: là người có […]